Regulamin sklepu internetowego DlaPsiarzy.pl

1. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu DlaPsiarzy.pl.
2. Sklep internetowy DlaPsiarzy.pl prowadzony jest przez firmę Nivette Aleksandra Okrasa – wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 362532771, nr NIP 1181781609.

1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu DlaPsiarzy.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Przedsiębiorca – firma Nivette Aleksandra Okrasa, z siedzibą: ul. Skrajna 5, 05-080 Hornówek, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 362532771, nr NIP 1181781609.
3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.DlaPsiarzy.pl.

1. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem danych podanych w niniejszym paragrafie.
2. Adres do korespondencji: Nivette Aleksandra Okrasa, ul. Skrajna 5, 05-080 Hornówek.
3. Adres poczty elektronicznej: kontakt@dlapsiarzy.pl.
4. Numer telefonu: 502826027.

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy (w tym koszt pakowania) wskazane na stronach Sklepu.

1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 360 minut od chwili złożenia zamówienia lub bezpośrednio u kuriera w przypadku skorzystania z usługi wysyłki za pobraniem.
2. W celu dokonania zapłaty natychmiastowej Użytkownik może skorzystać: z szybkiego przelewu bankowego za pomocą usługi Przelewy24.pl lub płatności za pomocą usługi PayPal.
3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
4. Towar dostępny na magazynie zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania kwoty zakupu (z pominięciem dni urlopowych ujętych w aktualnościach), w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia. Czas realizacji towaru dostępnego na zamówienie może być dłuższy i jest wskazany w opisie produktu na stronie.
5. Odbiór osobisty jest możliwy wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym.
6. Dostawa towaru poprzez zamówienie w Sklepie odbywa się wyłącznie na terenie Polski lub wybranych krajów na terenie Europy (Austria, Czechy, Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia).

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Skutki odstąpienia od umowy:
a) w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy;
b) zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
c) Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
d) Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
e) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
f) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy;
g) W przypadku nieodebrania rzeczy zamówionych za pobraniem Konsument poniesione przez Przedsiębiorcę koszty przesyłki na podstawie wystawionego już przez Przedsiębiorce rachunku.
i) Koszt “pakowania na prezent” po wysłaniu zamówienia do Konsumenta nie podlega zwrotowi.
7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
9. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy towaru wykonanego na zamówienie oraz personalizowanego.

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.
8. W przypadku nieodebrania przez Konsumenta przesyłki pocztowej, w określonym przez dostawcę przesyłki terminie, zostanie ona zwrócona do Przedsiębiorcy.
9. Ponowna wysyłka, zwróconego do Przedsiębiorcy towaru, zostanie dokonana w terminie 3 dni roboczych po uiszczeniu przez Konsumenta, kwoty stanowiącej sumę opłaty za zwrot do Przedsiębiorcy oraz ponownej przesyłki do Konsumenta.
10. Konsument uiszcza opłatę określoną w pkt 9 na konto bankowe wskazane przez Przedsiębiorcę.
11. Towary z kategorii “Produkty uszkodzone/z wadami” nie podlegają zwrotowi oraz reklamacji.
12. Informacje o zgłoszeniu uszkodzonej przesyłki w trakcie transportu znajdują się pod regulaminem na stronie www.dlapsiarzy.pl/regulamin.

Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a) mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b) pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą przetwarzane przez Przedsiębiorcę wyłącznie w tym celu.
2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.
4. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.dlapsiarzy.pl/polityka-prywatnosci/

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dane Przedsiębiorcy: Nivette Aleksandra Okrasa, z siedzibą przy ul. Skrajnej 5, 05-080 Hornówek, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 362532771, nr NIP 1181781609.

Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Data odbioru:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data

* niepotrzebne skreślić

Formularz należy wysłać na adres korespondencyjny:
Nivette Aleksandra Okrasa, ul. F.S. Składkowskiego 3/241, 02-397 Warszawa.

Obecna wersja Regulaminu została opublikowana w dniu: 04.01.2023r.

Uszkodzona przesyłka. Proces reklamacyjny.

1. Uszkodzone opakowanie przesyłki.
Jeśli podczas odbierania przesyłki z paczkomatu zauważysz, że opakowanie jest jakkolwiek naruszone (wyraźnie zgniecione wraz z zawartością, rozdarte, oklejone taśmami InPost czy w inny sposób uszkodzone) koniecznie złóż reklamacje wybierając na ekranie Paczkomatu odpowiednią opcję i postępuj zgodnie z instrukcjami. Paczkomat wskaże do jakiej skrytki od razu zwrócić przesyłkę. Przesyłka trafi do oddziału InPost, gdzie zostanie komisyjnie otwarta i zaopatrzona w stosowny protokół.
 
2. Uszkodzenie zauważone po odejściu od Paczkomatu.
 Jeśli zauważysz uszkodzenie paczki już po odejściu od Paczkomatu np. w domu, udaj się do najbliższej placówki firmy InPost, aby sporządzić protokół szkody. Z tej możliwości możesz skorzystać w ciągu 7 dni od odebrania paczki.
 
W przypadku problemów z reklamacją możesz też skontaktować się z Infolinią firmy InPost pod numerem:
801 400 100
 (dla telefonów stacjonarnych) lub722 444 000 (dla telefonów komórkowych).
 
Teraz protokół szkody złożysz również internetowo na stronie https://inpost.pl/protokol.

1. Zanim odbierzesz paczkę sprawdź jak wygląda

Pudełko powinno dotrzeć do Ciebie nienaruszone. Nie może posiadać śladów uszkodzeń takich jak np. dziury czy wgniecenia, ani w przypadku kopert złamania czy przerwania. Powinno być szczelnie zamknięte. Tylko w takim przypadku możesz śmiało podpisać list przewozowy, który informuje, że z przesyłką było wszystko w porządku podczas odbioru.

Gdy wygląd opakowania budzi wątpliwości i obawy sprawdź zawartość paczki przy kurierze i w razie uszkodzenia zamówionych produktów odmów przyjęcia przesyłki.

 

2. Sprawdź zawartość przesyłki

a) Otwórz przesyłkę i sprawdź, czy wszystko jest w porządku: kompletność dostawy i stan produktów. Kurier ma obowiązek poczekać, aż sprawdzisz zawartość
paczki. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do zawartości przesyłki poproś kuriera o sporządzenie protokołu szkody.
b) Wypełnij dokładnie wszystkie pola formularza protokołu szkody. Zaznacz uszkodzenie opakowania, jeśli taka sytuacja nastąpiła. Ta informacja jest niezbędna do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez przewoźnika.
c) Przed podpisaniem protokołu sprawdź czy wszystko się zgadza. W polu „uwagi” możesz dopisać wszelkie zastrzeżenia, także te dotyczące błędnego wypełnienia protokołu przez kuriera np. gdy nie zgadzasz się z tym co napisał w protokole szkody.
d) Odbierz jeden egzemplarz wypełnionego protokołu szkody.

 

Jeśli przesyłka pozostawiona przez kuriera w umówionym miejscu czy u zaufanej osoby wzbudza Twoje wątpliwości, skontaktuj się z kurierem w celu wyjaśnienia sprawy. Jeśli nie wróci spisać protokołu szkody zgłoś ten fakt niezwłocznie do przewoźnika.Od momentu zgłoszenia do 7 dni powinien zostać spisany wiążący protokół szkody. Konsultant po przyjęciu zgłoszenia umówi Cię na kolejną wizytę kuriera w celu sporządzenia dokumentu.  

Inpost – 722 444 000 lub 801 400 100

Koszyk
Scroll to Top